封装 全部 SIP DIP SMD
 功率(W) 全部 0.1 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 3 5 6 8 10 12 15 20 25 30 60
 Input Range 全部 5-10% 2:1 4:1 wide range
 outputs 全部 Single Dual Output Twin output 0.5A 1A 1.5A 2A 4A 5A
 隔离电压(KVDC/KVAC) 全部 1 1.5 2 3 4 5.2/5 6 0-非隔离
 稳压 全部 Regulated Unregulated
全 部 模块资料收藏 转发 分享 1W 2W 3W 4W 5W 6W 7-20W 非隔离三端稳压 20W+
系列名称 说明 详情
E-S-2W E-S-2W 查看
E-XD-1W 1W Dual Output DC/DC Converters 查看
E-XD-2W 2W,FIXED INPUT,ISOLATED 查看
E-XD-W5 E-XD-W5 查看
E-XD-W75 E-XD-W75 查看
E-XS-1W 1W Dual Output DC/DC Converters 查看
E-XS-2W 2W Dual Output DC/DC Converters 查看
E-XT-1W 1W, FIXED INPUT, ISOLATED DUAL OUTPUT DC-DC CONVERTER 查看
FB-XS-1W 1W, FIXED INPUT, 5200V ISOLATED 查看
FC-XS-1W FC-XS-1W 查看
F-D-2W F-D-2W 查看
F-S-2W F-S-2W 查看
F-XD-1W 1W Single Output DC/DC Converters 查看
F-XD-2W 2W,FIXED INPUT,ISOLATED 查看
F-XD-W5 F-XD-W5 查看
首页  上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  下一页  尾页
泰辰(深圳)电气有限公司 粤ICP备15004523号-6